O projekcie

Tytuł projektu: ”Ulepszone technologie bio-inokulacji i ściółkowania żywymi roślinami dla integrowanych upraw ogrodniczych”

Akronim: BioHotiTech

Nazwa programu: SusCrop-ERA-NET

Numer projektu: ID69

Wykonawcy: Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy w Skierniewicach (Polska – koordynator), NIAB EMR (Wielka Brytania), Max Plank Institute for Polymer Research (Niemcy), Research Group for Organic Farming GRAB (Francja), Creaciones Aromaticas Industriales S.A. CARINSA (Hiszpania), Eurecat Chemical Technologies Unit (Hiszpania)

Kierownik projektu: dr hab. Magdalena Szczech

Okres realizacji: 1.04.2021 – 30.03.2023

Numer umowy: (jeszcze nie ma)

Cele i zadania projektu BioHortiTech

„Zielona rewolucja" rozpoczęła się siedemdziesiąt lat temu i od tego czasu doprowadziła do ogromnego postępu w produkcji żywności poprzez wprowadzenie do rolnictwa nawozów mineralnych i pestycydów. Jednak z czasem, oddziaływanie tych agrochemikaliów spowodowało postępującą degradację środowiska rolniczego. Obecnie uzycie chemicznych srodków produkcji jest ograniczane i zastępowane bardziej przyjaznymi dla środowiska praktykami. Projekt BioHortiTech ma na celu wprowadzenie nowych technologii w ogrodnictwie, opartych na zastosowaniu nowo opracowanych bio-inokulantów i żywej ściółki dla poprawy wzrostu i ochrony roślin uprawianych w różnych systemach rolniczych. Badania interdyscyplinarne obejmują międzynarodową współpracę pomiędzy ekspertami z dziedziny biotechnologii, chemii, mikrobiologii, ochrony roślin i uprawy, w systemach zintegrowanych i organicznych.

Głównymi celami projektu są:

  • poprawa techniki formulacji i wydajności bio-inokul;
  • poszerzenie wiedzy na temat dynamiki ekologicznej bio-inokul, stosowanych z żywym ściółkowaniem w integrowanych i ekologicznych systemach uprawy, w różnorodnych warunkach środowiskowych/klimatycznych.

Wykorzystanie bio-inokul w komercyjnym rolnictwie i ogrodnictwie jest utrudnione przez kilka czynników, wśród których należy wymienić niewystarczającą wiedzę na temat ekologii mikroorganizmów, zmienną skuteczność preparatów oraz niewystarczającą jeszcze świadomość rolników na temat technologii stosowania tych preparatów i wymagań w różnych systemach upraw. W ramach tego projektu zostaną przeprowadzone interdyscyplinarne badania w celu wyjaśnienia interakcji bio-inokulantów z patogenicznymi i symbiotycznymi mikroorganizmami w uprawach ogrodniczych oraz pogłębienia wiedzy na temat jak wpływają na działanie bio-inokulów warunki środowiskowe i agronomiczne. Jest to niezbędna wiedza do maksymalizacji efektów związanych z wykorzystaniem pożytecznych mikroorganizmów i integrowania ich z innymi praktykami agronomicznymi. Istotną częścią pracy jest poprawa efektywności formulacji, innowacyjne podejście oparte na biodegradowalnych polimerach (np. pochodnych celulozy) lub hybrydowych otoczkach, pochodzących z niewykorzystanej biomasy. Substancje te będą stosowane do mikro-kapsułkowania bio-inokul (mikroorganizmów) i bio-efektorów (substancji promujących wzrost roślin lub odporność na stresy biotyczne i abiotyczne), przyczyniając się do ochrony lub odżywiania roślin. Te nowe preparaty będą charakteryzować się zwiększoną żywotnością komórek kapsułkowanych drobnoustrojów i ich lepszym działaniem w glebie i na roślinach, jak również zwiększoną skutecznością w różnych warunkach.

Aby przełamać paradygmat monokultury w sadownictwie i promować koncepcję zwiększonej bioróżnorodności w systemach upraw, w projekcie planowane jest wprowadzenie nowych strategii upraw międzyplonowych z wykorzystaniem wielofunkcyjnych żywych roślin ściółkujących, w zintegrowanych/organicznych sadach i uprawach warzyw. Połączenie bio-inokul z żywymi ściółkami będzie stosowane w celu uzyskania synergicznego efektu obu praktyk, utrzymania funkcji gleby i produktywności oraz zwiększenia bioróżnorodności w agro-środowisku. Oczekuje się, że zastosowane praktyki wpłyną na zwiększenie dostępności składników pokarmowych, zmniejszą konkurencję szkodników/patogenów glebowych i chwastów, ograniczą zużycie pestycydów i nawozów mineralnych oraz zapewnią rolnikom dodatkowy dochód.

W ramach projektu zostanie opracowany model matematyczny do przewidywania dynamiki i rozprzestrzeniania bio-inokulantów w środowisku, co pomoże producentom w optymalizacji zastosowania pożytecznych mikroorganizmów dla różnych systemów upraw. Oczekuje się, że takie podejście przyczyni się do zabezpieczenia produkcji żywności, przy jednoczesnym zapewnieniu kluczowych usług ekosystemowych związanych z łagodzeniem zmian klimatu i adaptacją upraw.

Wielostronne i multi-dyscyplinarne podejście zadań badawczych, realizowanych w ramach projektu (poprzez udział różnych instytucji badawczych, przedsiębiorców i rolników), ma na celu dostarczenie najlepszych praktyk dla zintegrowanych i ekologicznych systemów produkcji owoców i warzyw, łączących wsparcie dla bioróżnorodności z tworzeniem nowych wartości.

Upowszechnianie wyników projektu BioHortiTech:

Ważną częścią projektu jest upowszechnianie wiedzy wśród różnych interesariuszy. Aby osiągnąć ten cel, zostaną opracowane narzędzia informacyjne, tak aby wyniki skutecznie dotarły do rolników, producentów, naukowców, decydentów i opinii publicznej.

Planowane działania:

  • opracowanie wielojęzycznej strony internetowej projektu;
  • stworzenie logo projektu w celu zwiększenia jego widoczności;
  • utworzenie i zarządzanie dedykowanymi kontami projektu w mediach społecznościowych;
  • przygotowanie krótkich video-informacji o projekcie oraz filmów edukacyjnych, które będą dostępne w internecie;
  • wydawanie newslettera informującego o celach projektu i postępie prac;
  • publikacja artykułów informacyjnych i naukowych w specjalistycznych czasopismach i magazynach;
  • organizacja warsztatów i otwartych pokazów polowych;
  • organizacja i udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych.