Projekt BioHortiTech

Projekt BioHortiTech, zatytułowany "Ulepszone technologie bio-inokulacji i ściółkowania żywymi roślinami dla integrowanych upraw ogrodniczych" ma na celu opracowanie technologii zwiększających skuteczność działania inokulów mikrobiologicznych (bio-inokulów) w integrowanych i ekologicznych uprawach ogrodniczych, oraz stosowanie żywej ściółki dla roślin uprawnych w różnych systemach rolniczych. Celem tego projektu jest również poszerzenie wiedzy na temat dynamiki rozwoju populacji mikroorganizmów wprowadzonych do gleby lub aplikowanych na powierzchnię roślin. Opracowany zostanie model matematyczny służący do przewidywania stopnia przeżywalności mikroorganizmów stosowanych jako bio-inokula w różnych warunkach.

Interdyscyplinarne badania obejmują międzynarodową współpracę pomiędzy ekspertami z dziedziny biotechnologii, chemii, mikrobiologii, ochrony roślin i uprawy w systemach integrowanych i ekologicznych z pięciu krajów: Polski, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji i Hiszpanii.

Projekt jest finansowany przez ERA-NET Cofund Activity SusCrop (Sustainable Crop Production), w ramach Inicjatywy Wspólnego Planowania w zakresie Rolnictwa, Bezpieczeństwa Żywnościowego i Zmian Klimatu (FACCE-JPI).